Σημείωση:

Σε περίπτωση εγγραφής σε δύο φροντιστήρια το 3ο προσφέρεται δωρεάν.

Σημαντικές Ημερομηνίες
Registration
A’ περίοδος εγγραφών έως 28/10/2018
Abstract Submission
Υποβολή Περιλήψεων έως 14/09/2018
Παράταση Υποβολής Εργασιών έως 19/09/2018
Ενημέρωση Συγγραφέων έως 26/10/2018
Set up
Διαμόρφωση έκθεσης 05/12/2018
Λειτουργία έκθεσης από 06 έως 09/12/2018
Αποψίλωση έκθεσης 09/12/2018
Λειτουργία Συνεδρίου
Από 06/12/2018 έως 09/12/2018
Τελετή Έναρξης Συνεδρίου: 06/12/2018
Τελετή Λήξης Συνεδρίου: 09/12/2018
back to top